+381 21 781 425
E-shop

MIG/MAG

MIG/MAG ZAVARIVANJE (ZAVARIVANJE U ZAŠTITNOM GASU)

Da bi sprečio prodor vodonika, azota i kiseonika iz vazduha u rastop, zona zavarivanja se mora efikasno zaštiti.

Za zavarivanje u zaštitnom gasu koriste se sledeći postupci:

·         Zavarivanje topljivom elektrodom u zaštiti inertnog gasa (MIG)

·         Zavarivanje topljivom elektrodom u zaštiti aktivnog gasa (MAG)

MIG/MAG

Prenos dodatnog materijala koje je u obliku žice može se vršiti na sledeće načine:

1.       U mlazu, koji se postiže sa strujama koje su veće od granične vrednosti i najčešće se izvodi u zaštiti argona ili helijuma.

2.        Prenos materijala u kratkom spoju, za koji se koriste najmanje vrednosti struje i prečnika žice

3.       Prenos materijala u krupnim kapima, on je negde između ova dva načina i najčešće se upotrebljava pri zavarivanju sa CO2.

Kao zaštitni gas kod MIG postupka koristi se argon, helijum ili njihova smeša. Kod MAG postupka zaštitni gas je najčešće ugljendioksid ili mešavina gasova koji imaju svojstva aktivnog gasa.

Elektrodna žica koja služi kao dodatni materijal za zavarivanje načešće se nalazi u obliku kotura koji je smešten u sam uređaj za zavarivanje.  

Za MIG/MAG postupak najčešće se kao struja zavarivanja koristi jednosmenrna struja indirektne polarnosti jer daje stabilan luk i ravnomeran prenos dodatnog materijala.

S druge strane direktna polarnost se koristi kod tankih limova kada je potrebno da je dubina uvara manja.

Zbog smanjene stabilnosti luka naizmenična struja se ne koristi kod MIG/MAG postupka.

Na izgled šava pri MIG/MAG zavarivanju pored osnovnih parametara kao što su vrsta i struja zavarivanja, brzina zavarivanja, prečnik žice, vrste gasa, bitan uticaj ima i nagib elektrodne žice. Nagibom elektrode u odnosu na njen vertikalni položaj oblik šava se menja od širokog i plitkog ka uskom i dubokom.

All rights reserved 2017